El Preliminary English Test és el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Si ets capaç d’utilitzar  situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen.

Al voltant de 80.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l’examen PET i suposa una valuosa qualificació si desitges treballar o estudiar a l’estranger o vols desenvolupar una carrera professional internacional. També és una formació útil per accedir a exàmens superiors com ara FCE (First Certificate in English).

Per a què capacita als alumnes el PET?

Es tracta d’un Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa – un marc internacionalment reconegut.

L’usuari d’un Nivell B1 pot:

  • Entendre la informació principal quan algú dóna instruccions, quan es dóna informació per megafonia o es parla en públic.
  • Poder fer front a la majoria de les situacions amb què es poden trobar quan viatgen com a turistes a un país de parla anglesa
  • Saber formular preguntes senzilles i puguin participar en converses en un entorn laboral
  • Poder escriure cartes o notes sobre assumptes que els són familiars

 

PET o PET for schools?

Hi ha dues versions disponibles de la PET: PET i PET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és el mateix. L’única diferència és que el contingut i tractament dels temes en PET per les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i experiències dels alumnes de l’escola.

 

QUÉ INCLOU L’EXAMEN DEL PET?

Consisteix en tres proves:

  • Reading and Writing: 1 h 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l’ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produir un missatge breu i escriure una història o carta d’aproximadament 100 paraules.
  • Listening: 30 min (aprox.). Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discussions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
  • Speaking: 12 min. Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.


INFORMACIÓ I RECURSOS GRATUÏTS


testonline

CAMBRIDGE CENTENARY PEU PAG