El First Certificate in English és el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Escull el FCE si el teu coneixement de l’anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs d’ésser capaç de construir, argumentar i fer servir estils de comunicació adients en una multiplicitat de situacions.

També hauràs de demostrar el domini dels diferents registres lingüístics, de les convencions de cortesia i dels diferents graus de formalisme expressats mitjançant el llenguatge.

Per què et capacita el FCE?

Es tracta d’un Nivell B2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa –

L’usuari típic d’un Nivell B2 pot:

 • entendre les idees principals de fragments escrits complexes
 • mantenir una conversa en relació amb una amplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments
 • produir textos escrits clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i inconvenients de diferents punts de vista.


PER QUÈ TRIAR EL FCE?

El FCE està reconegut per moltes universitats e institucions educatives com a prova de competència de nivell intermedi d’anglès i aquestes institucions l’admeten com a part del seus requisits d’ingrés.

FCE o FCE for schools?

Hi ha dues versions disponibles del FCE: FCE i FCE per a les escoles. Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament dels temes de FCE per a les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

 

FCE for schools

 • Ha estat especialment dissenyat per adaptar-se als interessos d’aquest tipus de candidats, fet que incrementa la seva motivació per aprendre anglès.
 • Com que es basa en situacions familiars, el ‘FCE for Schools’ genera en els alumnes confiança en l’ús de l’anglès.
 • Superar el ‘FCE for Schools’ inspira entusiasme en els alumnes per avançar cap a qualificacions superiors.
 • Un certificat Cambridge ESOL proporciona als alumnes un bon començament.
 • Els nostres certificats són reconeguts per ‘colleges’, universitats, empreses i organismes governamentals de tot el món.

 

QUÈ INCLOU L’EXAMEN DEL FCE?

El FCE el conformen cinc proves:

 • Reading: 1 hora. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes.
 • Writing: 1 hora 20 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Use of English: 45 minuts. El teu ús de l’anglès serà examinat per mitjà d’exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 14 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.


INFORMACIÓ I RECURSOS GRATUÏTS

testonline

CAMBRIDGE CENTENARY PEU PAG